Blog

Ultimate Wind/Fun nyereményjáték

Ultimate e-Bike
Ultimate e-Bike
2020.02.05 12:30
Az Electro Trade Hungary Korlátot Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ”Electro Trade Hungary Kft.”) ”Ultimate Wind/Fun nyereményjáték” elnevezésű nyereményjátéka
A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE
1. A Nyereményjáték szervezője az Electro Trade Hungary Kft. (székhely: 1171 Budapest, Nagyszentmiklósi út 70., cégjegyzékszám: 01-09-199111, a továbbiakban: ”Szervező”). A Szervező vállalja, hogy a jelen Játékszabályzatot a Szervező https://www.facebook.com/ultimateebike/ facebook oldalán (a továbbiakban: ”Facebook oldal”) jegyzet formájában közzéteszi.
A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA
2. A Nyereményjáték 2020. február 5. napjának 12:00 órájától 2020. február 17. napjának 10:00 órájáig tart, a Nyereményjáték az ezen időtartamban és a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek szerint a Szervező Facebook oldalán található, az "Ultimate Wind/Fun nyereményjáték" nyereményjáték meghirdetéséről szóló bejegyzéshez (a továbbiakban: ”Bejegyzés”) írt hozzászólásokra (a továbbiakban: ”Komment”) a Szervező Facebook oldalának kedvelésére és a Nyereményjáték bejegyzésére tett reakcióra (továbbiakban "Reakció") vonatkozik.
A JELEN JÁTÉKSZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA
3. A jelen Játékszabályzat személyi hatálya kiterjed minden, a Nyereményjáték időtartama alatt Facebook profillal rendelkező és a Szervező Facebook oldalán található Bejegyzésnél a jelen Játékszabályzat 7. pontjában meghatározott feltételeket teljesíti, és a jelen Játékszabályzat 4. és 7. pontjában foglalt rendelkezések szerint meghatározott valamennyi Játékosra. A Játékosok a jelen Játékszabályzat szerint meghatározott feltételek teljesítésével a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
A NYEREMÉNYJÁTÉKBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK KÖRE
4. A Nyereményjátékból kizárt személyek az alábbiak:
- 18 év alatti természetes személyek
- nem természetes személyek
- cselekvőképtelen személyek
- állandó magyarországi lakóhellyel nem rendelkező személyek
- a Szervező munkavállalói, üzletei partnereinek munkavállalói és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 8:1 § (1) bekezdésben meghatározott közeli hozzátartozói (a továbbiakban: ”Közeli hozzátartozók”)
- a Nyereményjáték szervezésében, a nyeremény kisorsolásában részt vevő egyéb személyek és ezen személyek Közeli hozzátartozói.
5. A Szervező ehelyütt rögzíti, hogy ha tudomására jut, hogy a Nyereményjátékban abból a jelen fejezetben meghatározottak szerint kizárt személy vesz rész, az adott személyt a Nyereményjátékból azonnali hatállyal kizárja, az esetlegesen már átadott nyereményt pedig visszaköveteli tőle.
A NYEREMÉNY MEGHATÁROZÁSA
6. Nyeremény: 2, azaz kettő darab Ultimate Wind típusú elektromos roller, továbbá 2, azaz kettő darab Ultimate Fun típusú elektromos roller, melyet a Szervező Facebook oldalán meghirdetett játékban a résztvevők között sorsoljuk ki.
A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
7. Játékosnak minősül a Nyereményjátékban jogszerűen résztvevő, nem kizárt személy, aki a jelen Játékszabályzat 2. pontjában foglalt időtartam alatt a Facebook oldalon található Bejegyzéshez Kommentet ír, a Bejegyzéshez bármilyen reakciót fűz, és kedveli a Szervező Facebook oldalát. A Játékos a Nyereményt kizárólag a személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása esetén veheti át.
8. A Szervező a Nyereményjáték teljes időtartama alatt, de különösen a sorsolást megelőzően jogosult vizsgálni, hogy a Játékos megfelel-e a Nyereményjátékban történő részvétel a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeinek.
A NYEREMÉNY KISORSOLÁSA, A NYERTES KÖZZÉTÉTELE
9. A Szervező a Nyereményjáték lezárásának időpontját követően 2020. február 17. napján 12:15 órakor Bejegyzés alatt Kommentben jelzi a nyertes nevét. Facebook üzenetben értesítjük a nyereményről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyertesnek adja át.
A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják. A játékban résztvevők beleegyeznek, hogy a Szervező Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztes nevét, a nyeremény átvételéről fotót készít.
10. A Nyertes kisorsolása a https://socialwinner.besocial.hu oldal segítségével Szervező üzletében, 2020. február 17. napján, 12:00 órakor történik. A sorsolás során 4, azaz négy Játékos (a továbbiakban: ”Nyertes”) kerül kisorsolásra.
11. Ha a Nyertes a sorsolást követő 3, azaz három napos jogvesztő határidőig nem érhető el vagy ezen határidőn belül nem nyilatkozik a Szervezőnek vagy nem tesz eleget személyazonosítási kötelezettségének, a Nyereményt elveszíti és a továbbiakban sem a Nyereményre nem tarthat igényt, továbbá semmilyen követeléssel vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Szervezővel szemben.
A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE
12. A Nyertes a Nyereményt a Szervezővel előre egyeztetett határidőig a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő személyigazolást követően, előzetesen Szervezővel egyeztetett időpontban, budapesti bemutatótermünkben, vagy ingyenes házhozszállítással kapja meg. A nyeremény átvételéről fotó készül.
13. A Nyertes a Szervezővel köteles fokozottan együttműködni.
FELELŐSSÉG, JOGKIZÁRÁS
14. A Szervező a Nyereményjátékot bármikor indokolás nélkül megszüntetheti, szüneteltetheti vagy annak feltételeit egyoldalúan módosíthatja. A Játékos a Nyereményjáték esetleges megszüntetése vagy szüneteltetése vagy a feltételek egyoldalú módosítása esetén a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. A Nyereményjáték feltételeinek egyoldalú módosítása esetén a Szervező a módosított Játékszabályzatot a Facebook oldalon közzéteszi.
15. A Játékos által a Nyereményjáték során megadott adatok helyességéért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Játékos által esetlegesen megadott helytelen adatok miatt a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
16. A Szervező a Nyereményjáték során mind a Szervező, mind a Játékos oldalán esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma miatt felelősséget nem vállal. A Játékos az esetlegesen fellépő, bármilyen technikai probléma, miatt a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. Így a Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.
17. A Szervező kijelenti, hogy a Nyeremény vonatkozásában kellékszavatosság vagy más felelősség nem terheli, a Nyertes kellékszavatossági, esetleges jótállási vagy más jogait a Szervezőnél érvényesíteni nem tudja.
EGYÉB
18. A Nyereményjáték során a Szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése, a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségek és szabályok alapján történik.
19. Jelen Nyereményjátékért a Facebook felelősséget nem vállal, azt nem szponzorálja és nem adminisztrálja.
20. A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Játékszabályzat keltének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Kelt.: Budapest, 2019. február 5.