Feliratkozó nyereményjáték

 

 

 

Feliratkozás az alábbi űrlap kitöltésével ⬇️

 

 

 

 

 

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT ULTIMATE FELIRATKOZÓ NYEREMÉNYJÁTÉK

Az Electro Trade Hungary Korlátot Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ”Electro Trade Hungary Kft.”) ”Ultimate feliratkozó nyereményjáték” elnevezésű nyereményjátéka. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A Nyereményjáték szervezője az Electro Trade Hungary Kft. (székhely: 1171 Budapest, Nagyszentmiklósi út 70., cégjegyzékszám: 01-09-199111, a továbbiakban: ”Szervező”). A Szervező vállalja, hogy a jelen Játékszabályzatot a Szervező https://www.facebook.com/ultimateebike/ facebook oldalán (a továbbiakban: ”Facebook oldal”) bejegyzés formájában közzéteszi.

A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

2. A Nyereményjáték 2021. január 5. napjának 16:00 órájától 2021. május 1. napjának 10:00 órájáig tart. A Nyereményjáték során a Szervező a www.ultimate-ebike.com weboldal hírlevelére feliratkozott Játékosok között a nyereményjáték végén 1 db nyereményt sorsol ki.

A JELEN JÁTÉKSZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA

3. A jelen Játékszabályzat személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, aki:

1., a Nyereményjáték időtartama alatt feliratkozik a www.ultimate-ebike.com hírlevelére a Játék időtartama alatt a www.ultimate-ebike.com/hirlevel oldalon és legalább a nyeremény átadásáig nem iratkozik le.

2., már a Játék kezdete előtt feliratkozott a www.ultimate-ebike.com hírlevelére, és a nyereményátadásáig nem iratkozik le. A Játékosok a jelen Játékszabályzat szerint meghatározott feltételek teljesítésével a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK KÖRE

4. A Nyereményjátékból kizárt személyek az alábbiak: - 18 év alatti természetes személyek - nem természetes személyek - cselekvőképtelen személyek - állandó magyarországi lakóhellyel nem rendelkező személyek - a Szervező munkavállalói, üzletei partnereinek munkavállalói és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 8:1 § (1) bekezdésben meghatározott közeli hozzátartozói (a továbbiakban: ”Közeli hozzátartozók”) - a Nyereményjáték szervezésében, a nyeremény kisorsolásában részt vevő egyéb személyek és ezen személyek Közeli hozzátartozói.

5. A Szervező ehelyütt rögzíti, hogy ha tudomására jut, hogy a Nyereményjátékban abból a jelen fejezetben meghatározottak szerint kizárt személy vesz rész, az adott személyt a Nyereményjátékból azonnali hatállyal kizárja, az esetlegesen már átadott nyereményt pedig visszaköveteli tőle.

A NYEREMÉNY MEGHATÁROZÁSA

6. Nyeremény: 1, azaz egy darab a következő három választható nyeremény közül: -Kaabo Mantis Dual elektromos roller -Etalon Vital 2020 elektromos moped -Hollandia Optima Deluxe elektromos kerékpár A termékek esetleges készlethiánya esetén fenntartjuk a változtatás jogát hasonló értékű, funkciójú termékre. A Nyereményt a Szervező weboldalán meghirdetett játékban a résztvevők között sorsoljuk ki.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

7. Játékosnak minősül a Nyereményjátékban jogszerűen résztvevő, nem kizárt személy, aki a jelen Játékszabályzat 2. pontjában foglalt időtartam alatt:

1., a Nyereményjáték időtartama alatt feliratkozik a www.ultimate-ebike.com hírlevelére a Játék időtartama alatt a www.ultimate-ebike.com/hirlevel oldalon és legalább a nyeremény átadásáig nem iratkozik le.

2., már a Játék kezdete előtt feliratkozott a www.ultimate-ebike.com hírlevelére, és a nyereményátadásáig nem iratkozik le.

8. A Szervező a Nyereményjáték teljes időtartama alatt, de különösen a sorsolást megelőzően jogosult vizsgálni, hogy a Játékos megfelel-e a Nyereményjátékban történő részvétel a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeinek.

A NYEREMÉNY KISORSOLÁSA, A NYERTES KÖZZÉTÉTELE

9. A Szervező a Nyereményjáték lezárásának időpontját követően 2021. május 1. napján 12:15 órakor a Facebook oldalán közzéteszi a nyertes nevét. E-mail üzenetben értesítjük a nyereményről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyertesnek adja át. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják. A játékban résztvevők beleegyeznek, hogy a Szervező Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztes nevét, a nyeremény átvételéről fotót készít.

10. A Nyertes kisorsolása a Szervező üzletében, 2021. május 1. napján, 12:00 órakor történik. A sorsolás során 1, azaz egy Játékos (a továbbiakban: ”Nyertes”) kerül kisorsolásra.

11. Ha a Nyertes a sorsolást követő 3, azaz három napos jogvesztő határidőig nem érhető el vagy ezen határidőn belül nem nyilatkozik a Szervezőnek vagy nem tesz eleget személyazonosítási kötelezettségének, a Nyereményt elveszíti és a továbbiakban sem a Nyereményre nem tarthat igényt, továbbá semmilyen követeléssel vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Szervezővel szemben.

A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

12. A Nyertes a Nyereményt a Szervezővel előre egyeztetett határidőig a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő személyigazolást követően, előzetesen Szervezővel egyeztetett időpontban, budapesti bemutatótermünkben, vagy ingyenes házhozszállítással kapja meg. A nyeremény átvételéről fotó készül.

13. A Nyertes a Szervezővel köteles fokozottan együttműködni.

FELELŐSSÉG, JOGKIZÁRÁS

14. A Szervező a Nyereményjátékot bármikor indokolás nélkül megszüntetheti, szüneteltetheti vagy annak feltételeit egyoldalúan módosíthatja. A Játékos a Nyereményjáték esetleges megszüntetése vagy szüneteltetése vagy a feltételek egyoldalú módosítása esetén a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. A Nyereményjáték feltételeinek egyoldalú módosítása esetén a Szervező a módosított Játékszabályzatot a Facebook oldalon közzéteszi.

15. A Játékos által a Nyereményjáték során megadott adatok helyességéért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Játékos által esetlegesen megadott helytelen adatok miatt a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

16. A Szervező a Nyereményjáték során mind a Szervező, mind a Játékos oldalán esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma miatt felelősséget nem vállal. A Játékos az esetlegesen fellépő, bármilyen technikai probléma, miatt a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. Így a Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.

17. A Szervező kijelenti, hogy a Nyeremény vonatkozásában kellékszavatosság vagy más felelősség nem terheli, a Nyertes kellékszavatossági, esetleges jótállási vagy más jogait a Szervezőnél érvényesíteni nem tudja.

EGYÉB

18. A Nyereményjáték során a Szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése, a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségek és szabályok alapján történik.

19. Jelen Nyereményjátékért a Facebook felelősséget nem vállal, azt nem szponzorálja és nem adminisztrálja.

20. A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Játékszabályzat keltének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt.: Budapest, 2021. január 5.