Blog

Fotópályázat 2021

Ultimate e-Bike
Ultimate e-Bike
2021.07.12 14:42

Az Electro Trade Hungary Korlátot Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ”Electro Trade Hungary Kft.”) ”Ultimate e-Bike fotópályázat” elnevezésű nyereményjátéka

A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE


1. A Nyereményjáték szervezője az Electro Trade Hungary Kft. (székhely: 1171 Budapest, Nagyszentmiklósi út 70., cégjegyzékszám: 01-09-199111, a továbbiakban: ”Szervező”). A Szervező vállalja, hogy a jelen Játékszabályzatot a Szervező a weboldalán blogbejegyzés formájában közzéteszi.

A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA


2. A Nyereményjáték 2021. július 12. napjának 14:00 órájától 2021. augusztus 12. napjának 12:00 órájáig tart, a Nyereményjáték az ezen időtartamban és a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek szerint a Játékos saját Facebook üzenőfalára készített, megfelelő hastaggel ellátott fotóra vagy fotókra vonatkozik.

A JELEN JÁTÉKSZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA


3. A jelen Játékszabályzat személyi hatálya kiterjed mindenkire, a Nyereményjáték időtartama alatt Facebook profillal rendelkezik, a jelen Játékszabályzat 7. pontjában meghatározott feltételeket teljesíti, és a jelen Játékszabályzat 4. és 7. pontjában foglalt rendelkezések szerint meghatározott valamennyi Játékosra. A Játékosok a jelen Játékszabályzat szerint meghatározott feltételek teljesítésével a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK KÖRE


4. A Nyereményjátékból kizárt személyek az alábbiak:
- 18 év alatti természetes személyek
- nem természetes személyek
- cselekvőképtelen személyek
- állandó magyarországi lakóhellyel nem rendelkező személyek
- a Szervező munkavállalói, üzletei partnereinek munkavállalói és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 8:1 § (1) bekezdésben meghatározott közeli hozzátartozói (a továbbiakban: ”Közeli hozzátartozók”)
- a Nyereményjáték szervezésében, a nyeremény kisorsolásában részt vevő egyéb személyek és ezen személyek Közeli hozzátartozói.
5. A Szervező ehelyütt rögzíti, hogy ha tudomására jut, hogy a Nyereményjátékban abból a jelen fejezetben meghatározottak szerint kizárt személy vesz rész, az adott személyt a Nyereményjátékból azonnali hatállyal kizárja, az esetlegesen már átadott nyereményt pedig visszaköveteli tőle.

A NYEREMÉNY MEGHATÁROZÁSA


6. Nyeremény: 1, azaz egy darab ONEAL Madass típusú protektoring az első helyezettnek, egy darab O’neal Fury kerékpáros fullface sisak a második helyezettnek, egy darab Gaciron V9M-1000 kerékpáros lámpa a harmadik helyezettnek, egy darab Kaabo kormánytáska a negyedik helyezettnek, és egy darab Gaciron V9F-600 lámpa az ötödik helyezettnek melyeket a Szervező Facebook oldalán meghirdetett játékban a résztvevők között sorsolunk ki. Készlethiány esetén hasonló értékű protektoring-bukósisak-lámpa-táska közül választhat a nyertes.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI


7. Játékosnak minősül a Nyereményjátékban jogszerűen résztvevő, nem kizárt személy, aki a jelen Játékszabályzat 2. pontjában foglalt időtartam alatt a Facebook oldalán Bejegyzést tesz közzé a megadott hashtag használatával. A fotón csak 1 darab elektromos roller szerepelhet. A Játékos a Nyereményt kizárólag a személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása esetén veheti át.
8. A Szervező a Nyereményjáték teljes időtartama alatt, de különösen a sorsolást megelőzően jogosult vizsgálni, hogy a Játékos megfelel-e a Nyereményjátékban történő részvétel a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeinek.

A NYEREMÉNY KISORSOLÁSA, A NYERTES KÖZZÉTÉTELE


9. A Szervező a Nyereményjáték lezárásának időpontját követően 2021. augusztus 12 . napján 12:15 órakor Facebook Bejegyzésben jelzi a nyertesek nevét. Facebook üzenetben értesítjük a nyereményről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyertesnek adja át.
A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják. A játékban résztvevők beleegyeznek, hogy a Szervező Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztes nevét, a nyeremény átvételéről fotót készít.
10. A reakciók összeszámolása 2021. augusztus 12. napján, 12:00 órakor történik. A számolás során 5, azaz öt Játékos (a továbbiakban: ”Nyertes”) kerül kisorsolásra.
11. Ha a Nyertes a sorsolást követő 3, azaz három napos jogvesztő határidőig nem érhető el vagy ezen határidőn belül nem nyilatkozik a Szervezőnek vagy nem tesz eleget személyazonosítási kötelezettségének, a Nyereményt elveszíti és a továbbiakban sem a Nyereményre nem tarthat igényt, továbbá semmilyen követeléssel vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Szervezővel szemben.

A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE


12. A Nyertes a Nyereményt a Szervezővel előre egyeztetett határidőig a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő személyigazolást követően, előzetesen Szervezővel egyeztetett időpontban, budapesti bemutatótermünkben kapja meg. A nyeremény átvételéről fotó készül.
13. A Nyertes a Szervezővel köteles fokozottan együttműködni.

FELELŐSSÉG, JOGKIZÁRÁS


14. A Szervező a Nyereményjátékot bármikor indokolás nélkül megszüntetheti, szüneteltetheti vagy annak feltételeit egyoldalúan módosíthatja. A Játékos a Nyereményjáték esetleges megszüntetése vagy szüneteltetése vagy a feltételek egyoldalú módosítása esetén a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. A Nyereményjáték feltételeinek egyoldalú módosítása esetén a Szervező a módosított Játékszabályzatot a Facebook oldalon közzéteszi.
15. A Játékos által a Nyereményjáték során megadott adatok helyességéért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Játékos által esetlegesen megadott helytelen adatok miatt a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
16. A Szervező a Nyereményjáték során mind a Szervező, mind a Játékos oldalán esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma miatt felelősséget nem vállal. A Játékos az esetlegesen fellépő, bármilyen technikai probléma, miatt a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. Így a Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.
17. A Szervező kijelenti, hogy a Nyeremény vonatkozásában kellékszavatosság vagy más felelősség nem terheli, a Nyertes kellékszavatossági, esetleges jótállási vagy más jogait a Szervezőnél érvényesíteni nem tudja.

EGYÉB


18. A Nyereményjáték során a Szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése, a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségek és szabályok alapján történik.
19. Jelen Nyereményjátékért a Facebook felelősséget nem vállal, azt nem szponzorálja és nem adminisztrálja.
20. A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Játékszabályzat keltének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt.: Budapest, 2021. július 12.