Blog

Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezménye

Ultimate e-Bike
Ultimate e-Bike
2020.03.11 16:31

Az ügy rövid leírása

A támogatás célja a közösségi közlekedésben részt venni nem tudó súlyos mozgáskorlátozott, illetve az értelmi fogyatékos, az autista, a látási fogyatékos, a hallási fogyatékos, valamint a kromoszóma rendellenességgel élő személyek esélyegyenlőségének javítása céljából gépjármű vásárlásuk, illetve speciális igényeiknek megfelelő módon történő átalakításának támogatása. 

 

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A súlyos mozgáskorlátozott, az értelmi fogyatékos, az autista, a látási fogyatékos, a hallási fogyatékos, valamint a kromoszóma rendellenességgel élő személyek.

Kizáró okok: -

 

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemben fel kell tüntetni

 1. a) hogy a kérelmező a szerzési vagy átalakítási támogatás melyik típusát igényli,
 2. b) szállítást végző személy esetén a szállítást végző személy természetes személyazonosító adatait.

Milyen iratok szükségesek?

Felhasználható igazolások:

 1. a) a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok, ha ezeket az adatokat igazoló iratok másolata a hivatalnak nem áll rendelkezésére, az adatok a nyilvántartásában nem szerepelnek és általa nem beszerezhetőek;
 2. ba) az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy nyilatkozatát érvényes vezetői engedélye meglétéről, vagy 
 3. bb) a személygépkocsinak a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához igényelt átalakítási támogatás esetén a gépjárművezetői alkalmassága megállapításáról, valamint 
 4. bc) arról, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;
 5. ca) a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát, továbbá 
 6. cb) ha a hivatalnak nem áll rendelkezésére, az adatok a nyilvántartásában nem szerepelnek és általa nem beszerezhetőek, a hozzátartozói kapcsolatot igazoló dokumentum fénymásolatát, 
 7. cc) nyilatkozatot a közös háztartásban élésről, 
 8. cd) az önkéntes szerződés fénymásolatát;
 9. d) az előnyben részesítési feltételek fennállása esetén
 10. da) a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat,
 11. db) a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat,
 12. dc) a kérelmező nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről,
 13. dd) a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményt;
 14. e) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő és a szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül nem részesült ő maga vagy más személy rá tekintettel közlekedési kedvezményben, és
 15. f) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy nyilatkozatát arról, hogy az adásvételi szerződés megkötését vállalja.
 16. g) nem magyar állampolgár igénylő a fentieken túl 
 17. ga) nyilatkozik a tartózkodási engedélyről, 
 18. gb) tartózkodási engedély hiányában hitelt érdemlően igazolja a tartózkodás jogcímét vagy
 19. gc) ha hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra a rokoni kapcsolatot, 

ha az iratok másolata a hivatalnak nem áll rendelkezésére, az adatok a nyilvántartásban nem szerepelnek és általa nem beszerezhetőek.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költség és illetékmentes

Hol intézhetem el?

A támogatás iránti kérelmet az ügyfél lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál, Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalánál, illetve Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalánál lehet benyújtani. 

Ügyintézés határideje

A támogatási iránti kérelmet évente két alkalommal, minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani. A hivatal a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig, a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig dönt a jogosultságról.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs fellebbezési lehetőség, az elutasító határozat bíróság előtt támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs fellebbezési lehetőség, az elutasító határozat bíróság előtt támadható meg.   

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs fellebbezési lehetőség, az elutasító határozat bíróság előtt támadható meg.  

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs fellebbezési lehetőség, az elutasító határozat bíróság előtt támadható meg.   

A benyújtási határidő: Nincs fellebbezési lehetőség, az elutasító határozat bíróság előtt támadható meg.     

A fellebbezési illeték mértéke: Nincs fellebbezési lehetőség, az elutasító határozat bíróság előtt támadható meg.   

Amit még érdemes tudni (GYIK)

 

Milyen járművet lehet a személygépkocsi szerzési támogatással vásárolni?

-    a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsit, vagy

-    újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsit, vagy

-    súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű járművet, kivéve a quad, vagy

-    súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszéket.

 

 Mennyi a személygépkocsi szerzési támogatás mértéke?

-    új járműnek minősülő személygépkocsi vásárlása esetén 

1 000.000,- forint,

-    újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi esetén a vételár  60%-a, de legfeljebb 600.000,- forint,

-    segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű esetén a vételár  60%-a, de legfeljebb 600.000,- forint, vagy

-    járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék esetén a vételár  60%-a, de legfeljebb 600.000,- forint.

Az utóbbi két esetben vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül.

Milyen átalakításra használható fel a támogatás?

Személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak

-    a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy

-    a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújt hozzájárulást.

Mennyi a személygépkocsi átalakítás támogatásának mértéke?

A személygépkocsi átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000,- forint.

Mely esetben lehet a súlyos mozgáskorlátozott személy részére a közlekedési kedvezményt megállapítani?

A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatást abban az esetben lehet megállapítani, ha a súlyos mozgáskorlátozott személy

-    a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült közlekedési kedvezményben, és

-    a keretszámra tekintettel a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, és

-    új, vagy használt gépkocsi szerzési kérelem esetében az igénylő vezetői engedéllyel rendelkezik vagy őt szállítást végző személy szállítja,

- segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű szerzési kérelem esetén a súlyos mozgáskorlátozott személy vezetői engedéllyel rendelkezik,

-    a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához benyújtott átalakítási támogatás iránti kérelem esetén önálló személygépkocsi használó vagy őt a szállítást végző személy szállítja.

Az egyéb fogyatékossággal élő személynek mely esetben lehet új vagy használt gépkocsi vásárlásához támogatást nyújtani?

Új vagy használt gépkocsi vásárlásához szerzési támogatásra az egyéb fogyatékossággal élő személy abban az esetben jogosult, ha

-    a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és

- a keretszámra és az egyéb feltételekre  tekintettel a szerzési támogatás számára megállapítható, és

-    önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja.

Ki minősül súlyos mozgáskorlátozott személynek?

-   az a fogyatékossági támogatásban részesülő személy, aki mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,

-   az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1.számú mellékletében meghatározott az „L” betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz.

-    a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll.

Ki minősül egyéb fogyatékossággal élő személynek?

Az a személy, aki

-    fogyatékossági támogatásra: látási, hallási, értelmi fogyatékosként, vagy azért jogosult, mert állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, vagy azért, mert állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul vagy

-    a vakok személyi járadékában részesül, vagy

-    fogyatékossági támogatásra halmozottan fogyatékos személyként jogosult, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság, mivel ebben az esetben természetesen mozgásszervi fogyatékosnak tekinthető.

-    a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel alapján, vagy az „N” betűjel alapján jogosult, továbbá, aki az Mr. 1. mellékletében meghatározott, a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel szerinti, vagy az „N” betűjel szerinti betegség, illetve fogyatékosság.

 

Hova kell benyújtani a közlekedési kedvezmény iránti kérelmet?

A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál, Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalánál, illetve Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalánál lehet benyújtani.

A kérelmet évente be kell nyújtani?

Igen, közlekedési kedvezmény iránti kérelmet minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani.

A kormányhivatal mely határidőig dönt a jogosultság megállapításáról?

A hivatal

-    a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig,

-    a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig dönt a jogosultságokról.

Fontosabb fogalmak

súlyos mozgáskorlátozott személy: az a aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság

- egyéb fogyatékossággal élő személy:

 1. a) az a személy, aki fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § 

(1) bekezdés a)-d) vagy h) pontja alapján jogosult, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság,

 1. b) a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel alapján, vagy az „N” betűjel alapján jogosult, továbbá, aki az Mr. 1. mellékletében meghatározott, a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel szerinti, vagy az „N” betűjel szerinti betegség, illetve fogyatékosság.

-közlekedőképesség akadályozottsága: közlekedőképességében súlyosan akadályozott az a személy, akinek a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerinti

 1. a) mozgásszervi részkárosodása,
 2. b) idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása,
 3. c) idegrendszeri károsodásból eredő járászavara,
 4. d) alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy
 5. e) az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján az a)-d) pont szerinti két részkárosodása együttesen

eléri vagy meghaladja a 40%-ot, közlekedési képessége a d4452, d4500, d4501 vagy d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített, és ezen állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll.

- A támogatással megvásárolható személygépkocsik köre:

- új személygépkocsi esetében a pályáztatási eljárás útján kiválasztott közreműködő szervezettel  (Lehetőségautó Kft., 1211 Budapest. Kossuth Lajos u. 21.) vagy annak a konzorciumi szerződésben megjelölt tagjával kötött adásvételi szerződés keretében,  

- használt személygépkocsi esetében  a közreműködő szervezettel vagy a belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezettel vagy személlyel (autókereskedő) kötött adásvételi szerződés keretében történik.

A támogatás az új típusú gépjárművek közül Suzuki gyártmányú autók megvásárlására használható fel.  Használt gépjárművek esetén típusmegkötés nélkül öt évnél nem idősebb gépjármű vásárlása támogatható.

- A támogatás összege:

- új autó esetén: 1 millió forint,

- 5 évnél nem idősebb használt autó esetén: a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 ezer forint,

- átalakítási támogatás összege: a gépkocsinak az igénylő fogyatékos állapotából eredő speciális igényeinek megfelelő átalakítása esetén annak költsége, de legfeljebb 90 ezer forint,

- szerzési támogatás segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű (kivéve quad), vagy járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszékhez (összege: a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 ezer forint)

- A támogatás benyújtásának határideje: a támogatási iránti kérelmet évente két alkalommal, minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani. A hivatal a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig, a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig dönt a jogosultságról.

Vonatkozó jogszabályok

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet;

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (6) bekezdés, 16. §;

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 105. § ;

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. § (2) bekezdés 

Kulcsszavak

mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élő, személygépkocsi szerzési támogatás, személygépkocsi átalakítási támogatás, közlekedési kedvezmény, közlekedőképesség akadályozottsága, Suzuki, elidegenítési tilalom

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

E-mail: 1818@1818.hu

Külföldről: +36 (1) 550-1858

 

Forrás: http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/348/JARAS00047